NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

22 IX - 24 IX - XVII Rajd Szlakami Walk Grupy Kampinos AK

Konstytucja 20 ŚDS
KONSTYTUCJA


20 Środowiskowej Drużyny Starszoharcerskiej
imienia Jana Bytnara pseudonim „Rudy”


z dnia 07.10.2011


W trosce o byt i przyszłość naszej Drużyny,
nawiązując do najpiękniejszych tradycji Związku Harcerstwa Polskiego oraz wieloletniej tradycji naszej Drużyny,
mając na względzie wcielanie w życie harcerskich ideałów oraz kontynuowanie dzieła twórców skautingu oraz polskiego harcerstwa
my, członkowie Drużyny
ustanawiamy Konstytucję 20 Środowiskowej Drużyny Starszoharcerskiej imienia Jana Bytnara pseudonim „Rudy”.
ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§1.
Ilekroć w Konstytucji jest mowa o „Drużynie”, należy przez to rozumieć 20 Środowiskową Drużynę Starszoharcerską imienia Jana Bytnara pseudonim „Rudy”.

§2.
1. Drużyna należy do Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Mazowieckiej ZHP imienia Władysława Broniewskiego, Hufca ZHP Jaktorów imienia Grupy „Kampinos” Armii Krajowej.
2. Pełna nazwa drużyny brzmi: 20 Środowiskowa Drużyna Starszoharcerska imienia Jana Bytnara pseudonim „Rudy”.
3. Dopuszczalne jest używanie nazwy skróconej: 20 ŚDS „Rudy”.

§3.
1. Drużyna ma charakter koedukacyjny.
2. Drużyna ma charakter starszoharcerski. Obejmuje harcerzy starszych.

§4.
Terenem działania drużyny jest miejscowość Jaktorów.
ROZDZIAŁ II.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ODZNAK, ODZNACZEŃ I UMUNDUROWANIA.

§5.
1. Proporzec drużyny ma wymiary 60 x 75cm. Drzewiec ma długość 200cm., wykonany jest z drewna sosnowego. Wzór określony jest w załączniku

§6.
1. Chusta jest koloru ciemno - zielonego noszona długości 5 palców od kołnierza.
2. Pierścień zakładany na chustę wykonany jest z sznura funkcyjnego złożonego z 4 okręgów, na którym znajduje się lilijka (harcerze- srebrna; instruktorzy – złota).

§7.
Członkowie drużyny noszą na lewym ramieniu plakietkę Hufca Jaktorów w odległości 2 palców od pagonu oraz plakietkę Drużyny w odległości 2 palców od plakietki hufca. Wzór plakietki Drużyny stanowi załącznik do Konstytucji.

§8.
Członkowie drużyny noszą na klapie lewej kieszeni, na fladze Polski symbol Polski Walczącej.

§9.
Nakrycie głowy – żeńskie i męskie – rogatywka harcerska noszona do tyłu.

§10.
Naramienniki w kolorze zielonym. Wysokość naramiennika 5,5cm.

§11.
1. Umundurowanie krótkie wprowadzane jest na polecenie drużynowego. Umundurowanie krótkie stanowią spodenki harcerskie dla harcerzy oraz spódnice harcerskie dla harcerek oraz zielone getry z białymi paskami.
2. Umundurowanie długie: spodnie bojówki zielone dla harcerzy i czarne spodnie (jeansy lub sztruksy) dla harcerek, jednolite dla całego zastępu.
3. Polowe umundurowanie: koszulka drużyny, umundurowanie długie lub krótkie lub krótkie czarne spodenki (jeansy lub sztruksy) jednolite dla całego zastępu.

§12.
Symbolem okresu przynależności do drużyny jest dzyndzołek noszony na prawym ramieniu długości 5cm., w kolorach:
• białym – 1 rok
• szarym – 2 lata
• brązowym – 3 lata
• zielonym – 4 lata
• granatowym – 5 lat
• czarnym – od 6 do 10 lat
• biało – czerwonym – powyżej 10 lat

§13.
Oznaczenia stopni harcerskich noszone są na naramiennikach. Belki i krokiewki w kolorze białym naszywane na naramiennik, gwiazdki metalowe przypinane do naramiennika.

§14.
Plakietki i znaczki rajdowe noszone są na prawej kieszeni munduru, maksymalnie 1 duży znaczek na kieszeni i 1 mały na klapie kieszeni. Znaczek należy zdjąć po upływie trzech miesięcy od danej imprezy bądź rajdu.
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO


§15.
1. Aby zostać członkiem drużyny należy zakończyć z wynikiem pozytywnym próbę na członkostwo.
2. Czas trwania próby na członkostwo nie może być krótszy niż 3 miesiące.
3. Warunki próby na członkostwo:
a) skompletowania pełnego umundurowania harcerskiego,
b) aktywne uczestnictwo w zbiórkach i innych praca Drużyny,
c) znajomość Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego,
d) zaznajomienie się z historią bohatera Drużyny – Jana Bytnara pseudonim „Rudy”,
e) zaznajomienie się oraz zaakceptowanie Konstytucji Drużyny
f) zaznajomienie się z obrzędowością Drużyny
g) wyrażenie wyraźnej woli bycia członkiem Drużyny.
4. W czasie trwania próby kandydat na członka drużyny ma prawo do noszenia munduru i zielonej chusty z białą obszywką.

§16.
1. Członkostwo jest przyznawane rozkazem drużynowego po wypełnieniu warunków próby.
2. Przyznanie członkostwa następuje wraz ze złożenie uroczystego oświadczenia następującej treści:
„Uroczyście przyrzekam dbać o dobre imię 20 Środowiskowej Drużyny Starszoharcerskiej imienia Jana Bytnara pseudonim >>Rudy<<, a mundur ten i chustę uważać za świętość. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.”
2. Członkostwo może być przyznane na wniosek Rady Drużyny.

§17.
1. Dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego następuję decyzją Rady Drużyny.
2. Co do zasady dopuszczona do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego może być osoba, która uczestniczyła choć raz w akcji letniej. Wszelkie wyjątki są rozpatrywane przez Radę Drużyny.

§18.
Oznaczeniem członkostwa są barwy drużyny (chusta, naramienniki, getry), plakietka drużyny oraz symbol Polski Walczącej, wręczane po potwierdzeniu w rozkazie przyjęcia w poczet członków drużyny.

§19.
Wystąpienie z drużyny następuje poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa drużynowemu oraz oddanie barw drużyny, plakietki drużyny oraz symbolu Polski Walczącej.

§20.
1. Rada Drużyny może nadać osobie występującej z Drużyny tytuł Honorowego Członka Drużyny, który ma prawo do:
a) uczestniczenia w wyjazdach Drużyny,
b) noszenia barw Drużyny.
2. Rada Drużyny może odebrać tytuł Honorowego Członka Drużyny.

§21.
Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w pracy drużyny przez okres 3 miesięcy bez należytego usprawiedliwienia.

§22.
Decyzję o skreśleniu z listy członków drużyny, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze i umożliwieniu złożenia wyjaśnień, podejmuje Rada Drużyny.
ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA


§23.
1. Zastępy wybierają nazwę zgodnie z obrzędowością drużyny, wybierają swoich funkcyjnych, którzy pełnią swe funkcje w zakresie wyznaczonym przez zastęp.
2. Rozkaz o powstaniu zastępu zawiera również mianowanie zastępowego. Z chwilą ukazania tego rozkazu zastęp używa własnej nazwy.
3. Zastępy zatwierdza rozkazem drużynowy na wniosek Rady Drużyny lub z własnej inicjatywy.
4. Zastępowy musi być członkiem drużyny i posiadać podstawowe wiadomości z zakresu prowadzenia zastępu.

§24.
1. Rada Drużyny składa się z drużynowego, przybocznych, zastępowych i funkcyjnych drużyny.
2. Rada Drużyny opracowuje plan pracy drużyny na podstawie zgłoszonych zamierzeń zastępów oraz wykonuje inne zadania powierzone jej w Konstytucji.

§25.
Inni funkcyjni: proporcowy ma obowiązek dbać o proporzec drużyny, jest odpowiedzialny za jego obecność w sytuacjach wskazanych przez drużynowego. Pozostali funkcyjni (kwatermistrz, kronikarz, skarbnik) pełnią swoje obowiązki według zakresu wyznaczonego przez Radę Drużyny.
ROZDZIAŁ V

WŁADZE, PODEJMOWANIE UCHWAŁ I DECYZJI,
WYBORY WŁADZ.


§26.
1. Najwyższą władzą w drużynie jest Rada Drużyny.
2. Rada Drużyny decyduje o najważniejszych sprawach drużyny, wprowadza poprawki do Konstytucji oraz wypełnia obowiązki wskazane w Konstytucji.
3. Radę Drużyny zwołuje drużynowy.

§27.
1. Uchwały w sprawie Konstytucji podejmuje Rada Drużyny większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, bohatera, rozwiązania drużyny podejmuje Rada Drużyny większością ¾ głosów w obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w innych sprawach niż wymienione w pkt.1 i 2 podejmuje Rada Drużyny zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
ROZDZIAŁ VI

STOPNIE I SPRAWNOŚCI


§28.
Zasady, tryb zdobywania i przyznawania stopni harcerskich, nieuwzględnione w niniejszej Konstytucji,  określa Regulamin stopni harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego.

§29.
1. Stopnie i sprawności mogą zdobywać jedynie osoby, które złożyły Przyrzeczenie Harcerskie.
2. Próba na stopień bądź sprawność może być także realizowana wcześniej, jednak wówczas oznaczenie danego stopnia bądź sprawności może być noszone na mundurze dopiero po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego.
3. Odstęp między zamknięciem próby na stopień a otwarciem nowej wynosi co najmniej 2 miesiące.

§30.
1. Warunkiem rozpoczęcia próby na stopień harcerski jest:
- przedstawienie Drużynowemu karty próby oraz wniosku o otwarcie próby
- zatwierdzenie karty próby przez opiekuna próby
- zatwierdzenie karty próby przez Drużynowego
- otwarcie próby rozkazem Drużynowego
2. Potwierdzeniem zdobycia stopnia harcerskiego jest:
- zrealizowanie karty próby,
- skierowanie wniosku o zamknięcie próby do Drużynowego,
- przyznanie stopnia w rozkazie Drużynowego.

§31.
1. Warunkiem rozpoczęcia próby na sprawność jest:
- przedstawienie Drużynowemu karty próby,
- zatwierdzenie karty próby przez Drużynowego,
- otwarcie próby rozkazem Drużynowego.
2. Potwierdzeniem zdobycia sprawności jest:
- zrealizowanie karty próby,
- przyznanie sprawności w rozkazie Drużynowego.

§32.
1. W czasie realizacji próby na stopień harcerski oraz na sprawność członek Drużyny obowiązany jest aktywnie uczestniczyć w pracy Drużyny i swoją postawą udowadniać, iż zasługuje na nadanie danego stopnia bądź sprawności.
2. Brak spełniania warunków omówionych w ustępie 1. może skutkować zamknięciem próby ze skutkiem negatywnym mimo zrealizowania innych zadań próby.
ROZDZIAŁ VII

NAGRODY I KARY


§33.
1. Nagrody i wyróżnienia:
a) ustna pochwała Drużynowego,
b) pochwała w rozkazie drużynowego,
c) mianowanie strażnikiem ognia,
d) dyplom lub inna nagroda rzeczowa,
e) przyznanie honorowej przypinki drużyny.
2. Honorowa przypinka drużyny przyznawana jest rozkazem Drużynowego na wniosek Rady Drużyny lub z własnej inicjatywy Drużynowego.

§34.
1. Kary:
a) upomnienie,
b) ustna nagana,
c) nagana w rozkazie Drużynowego,
d) raport karny,
e) odebranie honorowej przypinki drużyny,
f) zawieszenie członka Drużyny wraz z odebraniem chusty oraz plakietki drużyny,
g) wykluczenie z drużyny.
2. Nagana traci swą ważność po upływie roku od jej udzielenia.
3. Otrzymanie dwóch nagan skutkuje zawieszeniem członka Drużyny.
4. Po trzykrotnym zawieszeniu członka Drużyny,  nie może on ubiegać się ponownie o uzyskanie członkostwa.

§35.
Nagrody i kary mogą być udzielane przez Drużynowego na wniosek Rady Drużyny lub z jego własnej inicjatywy.
ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW DRUŻYNY

§36.
1. Drużynowy ma prawo:
a) podejmowania decyzji dotyczących Drużyny,
b) nagradzania i karania członków Drużyny,
c) przyjmowania i zwalniania członków Drużyny,
d) wglądu w próby realizowane przez członków Drużyny,
2. Drużynowy ma obowiązek:
a) godnego reprezentowania Drużyny,
b) prowadzenia Drużyny zgodnie ze Statutem ZHP, instrukcjami obowiązującymi w ZHP, Konstytucją Drużyny, strategią Hufca oraz planem pracy,
c) koordynowania działań Drużyny,
d) powiadamiania Drużyny o podejmowanych przez siebie oraz przez Radę Drużyny decyzjach i działaniach,
e) motywowania członków Drużyny,
f) wydawania rozkazów,
g) czuwania nad przestrzeganiem Prawa Harcerskiego przez członków Drużyny,
h) prowadzenia Książki Pracy Drużyny oraz ewidencji członków Drużyny,

§37.
1. Rada Drużyny ma prawo:
a) dokonywania zmian w Konstytucji
b) podejmowania decyzji dotyczących Drużyny, w szczególności:
- decyzji o mianowaniu i odwoływaniu funkcyjnych Drużyny,
- decyzji związanych z członkostwem,
- decyzji o dopuszczeniu członka Drużyny do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego,
- decyzji związanych z udzielaniem nagród i kar,
- decyzji związanych z finansami Drużyny,
- decyzji dotyczących sprzętu Drużyny
c) wglądu w próby realizowane w Drużynie
2. Rada Drużyny ma obowiązek:
a) strzec symboli i obrzędowości Drużyny
b) opracowywania i realizacji planu pracy Drużyny
c) zarządzania majątkiem oraz sprzętem Drużyny

§38.
1. Członek Drużyny ma prawo:
a) nosić mundur,
b) reprezentować Drużynę za zgodą Drużynowego
c) brać udział we wszystkich zbiórkach i pracach drużyny,
d) brać udział w imprezach Hufca,
e) rozwijać oraz propagować w Drużynie swoje zainteresowania,
f) rozwijać się poprzez zdobywanie stopni, sprawności, znaków służb.
2. Członek Drużyny ma obowiązek:
a) postępować zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz Konstytucją Drużyny,
b) szanować wszystkie symbole i obrzędy Drużyny,
c) godnie nosić mundur,
d) stale pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania,
e) podporządkowywać się funkcyjnym w zakresie jego obowiązków,
f)  aktywnie uczestniczyć w zbiórkach i w pracach drużyny,
g) uczestniczyć w imprezach Hufca,
h) przestrzegać zasad kultury osobistej,
i) godnie reprezentować Drużynę i Związek Harcerstwa Polskiego,
j) przestrzegać Dnia Mundurowego
ROZDZIAŁ IX

MAJĄTEK


§39.
Za majątek Drużyny odpowiedzialny jest Drużynowy.

§40.
Za sprzęt Drużyny odpowiedzialny jest Drużynowy.

§41.
Bieżącą działalność związaną z wydatkami i przychodami skarbnik prowadzi samodzielnie, większe zakupy (sprzedaże) prowadzone są przez drużynowego w porozumieniu z Radą Drużyny.
ROZDZIAŁ X

DOKUMENTACJA


§42.
1. Do dokumentów drużyny należą: książka pracy drużynowego, Konstytucja Drużyny, kronika drużyny, regulamin stopni ZHP, książka stopni i sprawności, Statut ZHP.
2. Pieczę nad dokumentami sprawują osoby upoważnione funkcją, i tak:
• książką pracy opiekuje się drużynowy i przyboczny,
• Konstytucją Drużyny – Rada Drużyny,
• kroniką drużyny – kronikarz,
• książką stopni i sprawności – Drużynowy.
ROZDZIAŁ XI

ZASADY ORGANIZOWANIA WYJAZDÓW

§43.
Wyjazdy harcerzy oraz zastępów na wszelkie harcerskie imprezy muszą być zgłoszone Drużynowemu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

§44.
Wyjazdy, na których obecne będzie umundurowanie oraz barwy Drużyny, muszą być poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Drużynowego oraz zgody Komendy Hufca.

§45.
Wraz z zastępem musi wyjeżdżać pełnoletni harcerz (harcerka) upoważniony przez drużynowego.

§46.
W uzasadnionych przypadkach drużynowy może wymagać pisemnego pozwolenia rodziców (opiekunów) na wyjazd członka drużyny.

§47.
1. Obowiązkowe jest uczestnictwo w następujących imprezach Hufca:
a) Rajdzie Szlakami Walk Grupy „Kampinos” Armii Krajowej,
b) Rajdzie Andrzejkowo-Mikołajkowym,
c) Hufcowym Dniu Myśli Braterskiej,
d) Hufcowym Dniu Sportu,
e) Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej,
f) Hufcowym Biwaku „Leśne Harce Zastępów”.
2. Nieuzasadniona nieobecność na obowiązkowej imprezie Hufca może się wiązać z udzieleniem nagany.
3. Pierwszeństwo udziału w imprezach poza Hufcem mają osoby, które aktywnie uczestniczą w zbiórkach i innych pracach Drużyny.
3. Wyjazd na Rajd „Arsenał” organizowany przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów stanowi wyróżnienie, w związku z czym pierwszeństwo udziału mają członkowie z co najmniej 75 procentową obecnością na imprezach Hufca.
ROZDZIAŁ XII

ZWYCZAJE I OBRZĘDY

OGNISKO


§48.
Ognisko rozpoczyna się pieśnią „Płonie ognisko i szumią knieje” (pierwsza zwrotka i dwa razy refren) na baczność, zdejmując równocześnie rogatywki i podczas śpiewania trzymając je w prawej ręce.

§49.
Podczas ogniska rogatywki znajdują się pod prawym pagonem munduru.

§50.
1. Strażnika ognia wybiera Drużynowy (lub osoba prowadząca ognisko).
2. Drużynowy (osoba prowadząca ognisko) mianując harcerza na strażnika ognia pozostaje w rogatywce. Podczas mianowania drużynowy (osoba prowadząca ognisko) wypowiada słowa: “Mianuję cię strażnikiem ognia. Strzeż go jak źrenicy własnego oka.” jednocześnie dotykając lewego ramienia harcerza kawałkiem patyka (buławą, kosturem).
3. Harcerz mianowany na strażnika ognia pozostaje w rogatywce z paskiem opuszczonym pod brodę. Podczas mianowania klęczy na prawym kolanie. Po słowach drużynowego składa przysięgę: “Będę go strzegł jak źrenicy własnego oka”. Otrzymuje od drużynowego kawałek patyka (buławę), która podczas pełnienia funkcji Strażnika Ognia ma pomóc mu przy pilnowaniu ognia.

§51.
Odchodząc od ogniska harcerz (harcerka) wstaje i salutuje.

§52.
Harcerz (harcerka) przychodząca w trakcie trwania ogniska do kręgu podchodzi do ogniska wrzuca gałązkę i salutuje.

§53.
Zakończenie ogniska:
1. Odśpiewanie pieśni „Płonie ognisko i szumią knieje” (druga zwrotka i dwa razy refren), od słów „wstaje wiara .....” na stojąco trzymając rogatywki w prawej ręce. Po pieśni rogatywki zakładane są na głowę.
2. Zawiązanie kręgu (ręka prawa na lewą) przy równoczesnym odśpiewaniu „Pieśni Pożegnalnej”,
3. Odśpiewanie w kręgu pieśni „Bratnie Słowo”. Tekst pieśni stanowi załącznik do Konstytucji.
4. Iskierka (puszczona od lewej ręki przez prowadzącego ognisko). Drużynowy (osoba prowadząca ognisko) puszcza iskierkę przyjaźni wypowiadając słowa: „Iskrę przyjaźni puszczam w krąg niechaj wróci do mych rąk”. Podczas przekazywania iskierki harcerz (harcerka) uściska dłoń sąsiadującej osoby równocześnie mówiąc Czuwaj!
5. Po rozwiązaniu kręgu członkowie drużyny żegnają się z ogniem poprzez rozgrzanie nad ogniem dłoni. Po czym salutują w kierunku ognia.


INNE ZWYCZAJE

§54.
Święto Drużyny obchodzone jest dnia 30 marca, w rocznicę śmierci bohatera Drużyny – Jana Bytnara pseudonim „Rudy”
ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§55.
1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Drużyny
2. Konstytucja traci ważność tylko w momencie rozwiązania Drużyny
3. Wszelkie zmiany w Konstytucji wprowadzane są w postaci poprawek przez Radę Drużyny większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków.
4. Wniosek o dokonanie poprawek w Konstytucji może być skierowany pisemnie przez członka Drużyny, zastęp, Drużynowego, członka Rady Drużyny, Rady Drużyny jako całości.
5. Każdy członek Drużyny ma prawo i obowiązek zapoznać się z treścią Konstytucji Drużyny, akceptując to swoim podpisem.Brak komentarzy: